Aktualizacja danych osobowych i akty stanu cywilnego

Jeśli niedawno zawarli Państwo związek małżeński, urodziło się Państwu dziecko lub zmienili Państwo imię lub nazwisko, należy wprowadzić te wydarzenia do Estońskiego Rejestru Ludności. Można łatwo to zrobić za pośrednictwem Ambasady. Czynność jest bezpłatna, a do Ambasady należy przynieść lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

Narodziny

  • wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia, wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania
  • kopie paszportów lub dowodów osobistych rodziców

Małżeństwo

  • wielojęzyczny odpis skrócony aktu małżeństwa, wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania
  • kopie paszportów lub dowodów osobistych małżonków

Zmiana imienia/nazwiska

  • dokument potwierdzający zmianę imienia/nazwiska
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego

W celu wprowadzenia danych do Estońskiego Rejestru Ludności prosimy:

  • nadsyłać wymienione dokumenty drogą pocztową na adres Karwińska 1, 02-639 Warszawa
  • umówić się na spotkanie w Ambasadzie

Oryginały dokumentów zostaną zwrócone właścicielom.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z nami telefonicznie 22 88 11 810 lub drogą mailową [email protected]

Zmiana imienia/nazwiska w Estonii

Inną możliwością jest ubieganie się o zmianę imienia/nazwiska w Estonii, odpowiednie wytyczne znajdą państwo na stronie Urzędu Stanu Cywilnego w Tallinnie. Po zakończonym procesie można się w razie potrzeby ubiegać pocztowo o wydany przez Ambasadę angielskojęzyczny odpis z Estońskiego Rejestru Ludności.

Prawa rodzicielskie

Prawa rodzicielskie to przede wszystkim odpowiedzielność rodziców za to, żeby zapewnić dziecku wszystko, co potrzebne do życia i rozwoju. Prawa rodzicielskie dzielą sie na osobiste osobistą i majątkową. Opieka osobista oznacza zarówno prawo, jak i obowiązek rodzica do zapewnienia dziecku dobrobytu oraz warunków do rozwoju fizycznego i psychicznego. Dotyczy to również prawa rodziców do określania, z kim dziecko może się kontaktować oraz gdzie przebywać. Opieka majątkowa oznacza obowiązek rodzica do zarządzania majątkiem dziecka w sposób służący jego interesom oraz reprezentowanie go w sprawach majątkowych. W razie konieczności sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie.

Kto ponosi na ogół odpowiedzialność rodzicielską za dziecko?
Rodzice pozostający w związku małżeńskim otrzymują automatycznie wspólne prawa rodzicielskie w momencie rejestracji narodzin. W przypadku osób pozostających w konkubinacie, rodzice muszą zdecydowac, czy prawa rodzicielskie przysługują obojgu czy wyłącznie matce lub ojcu. Matki samotnie wychowujące dziecko są jedynymi opiekunami prawnymi dziecka. W przypadku gdy matka zostanie początkowo zarejestrowana jako samotnie wychowująca dziecko, a później następuje ustalenie powinowactwa czyli uznanie ojcostwa, w trakcie tego procesu możliwe jest zdecydowanie, kto powinien posiadać prawo do opieki – czy w dalszym ciągle wyłącznie matka, czy też wspólnie oboje rodziców. We wszystkich innych przypadkach o prawie do opieki decyduje sąd (na przykład gdy organizacja życia dziecka jest bardziej praktyczna, jeśli tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie – drugi przebywa na przykład za granicą – może to zostać zmienione przez sąd). Jeśli rodzic chce się zrzecz praw rodzicielskich, musi również zwrócić się w tej sprawie do sądu.
Wszystkim rodzicom, których dziecko zostało wpisane do Estońskiego Rejestru Ludości przed 1 lipca 2010, przyznano wspólne prawa rodzicielskie

Co oznaczają prawa rodzicielskie w praktyce?
Jeśli rodzice posiadają wspólne prawa rodzicielskie, wymagana jest zgoda obojga rodziców podczas podejmowania ważnych decyzji w życiu dziecka, jak na przykład wyboru szkoły. Podobnie potrzebna jest zgoda obojga rodziców przy wnioskowaniu o paszport dla dziecka. Jeśli jeden z rodziców podróżuje z dzieckiem, drugi rodzic powinien być tego świadomy i udzielić na to zgody.
Jeśli prawa rodzicielskie przysługują tylko jednemu rodzicowi, jest on samodzielnie odpowiedzielny za podejmowanie ważnych decyzji w imieniu dziecka.

Dlaczego ustalenie praw rodzicielskich jest ważne?
W przypadku praw rodzicielskich na pierwszym miejscu jest przede wszystkim interes dziecka. Bardziej przejrzyście ustalone są wtedy prawa i obowiązki rodziców. Rzeczywisty opiekun/wychowawca dziecka (rodzic posiadający prawa rodzicielskie) na większe prawo do podejmowanie ważnych decyzji w życiu dziecka.