Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Püsiva elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase* elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki või vahetab välisriigis elukohta.**

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kui Teie elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on erinevad aadressist, kus Te elate, on aeg andmeid uuendada. Kui Teil on Poolas uus püsiv elukoht, siis palume uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris.

Elukoha aadressi uuendamiseks on kolm võimalust:

  • Aadressi saab kontrollida ja uued andmed edastada elektroonselt portaalis eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Eesti internetipanga kaudu. Menüüst valida e-teenused -> kodanikule -> eluase -> elukohateate esitamine.
  • Taotluse (ankeet PDF) ja koopia passist või ID-kaardist saab saata digitaalallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneeritult e-postiga või  tavapostiga Eesti saatkonda Varssavis. Lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.

Konsulaarametnik edastab elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.

NB! Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

* Registreerimisele kuuluvad ainult need välismaalased, kel on elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass

** Alus: rahvastikuregistri seadus § 391 lg 2